Электронная книга: Астгик Симонян «Կաղանդ Պապ. Վէրադարձ Ռիգէլիգ»

Կաղանդ Պապ. Վէրադարձ Ռիգէլիգ

Հեքիաթը հայկական Ամանորի, Կաղանդ պապի, նրա ու֊ղե֊կից 12 խլվ֊լիկ֊նե֊րի եւ նրանց կեն֊սա֊կան ո֊ւժ տվող ա֊րա֊լեզ֊նե֊րի մա֊սին է: Փոք֊րիկ ա֊ղջ֊նա֊կի հույ֊սի ու հա֊վա֊տիշնոր֊հիվ սերն֊դե֊սե֊րունդ փո֊խանց֊ված պսպ֊ղուն քա֊րը դառ֊նում է մի֊ջոց, որ Կա֊ղանդ պա֊պը վե֊րա֊դառ֊նա Հա֊յաս֊տան՝ իր հետ բե֊րե֊լով յոթ խոր֊հուրդ կծիկնե֊րը, ո֊րոնք դա֊րե֊րով բյու֊րե֊ղա֊ցել են եւ կար֊գա֊վո֊րում են մարդ – մարդ եւ մարդ – բ֊նու֊թյուն հա֊րա֊բե֊րու֊թյուն֊նե֊րը: ֊ Կա֊ղանդ պա֊պի կեր֊պա֊րը վեր է հան֊վել ազ֊գագ֊րա֊կան նյու֊թե֊րի հի֊ման վրա եւ ներ֊կա֊յաց֊վել ժա֊մա֊նա֊կա֊կից մտա֊ծո֊ղու֊թյա֊նն ու ո֊ճին հա֊մա֊պա֊տաս֊խան: Կա֊ղանդ պա֊պի ար֊տա֊քին կեր֊պա֊րը եւ հե֊քի֊ա֊թը ստեղծ֊վել են ,Ձ֊մե֊ռային փա֊ռա֊տոն, Հա֊յաս֊տանե–ի շր֊ջա֊նա֊կներում հայ֊տա֊րար֊ված մր֊ցույթ֊նե֊րի մաս֊նա֊կիցնե֊րի, հանձ֊նախմ֊բե֊րի, հան֊րու֊թյան կար֊ծիք֊նե֊րի հի֊ման վրա:

Издательство: "Aegitas"

ISBN: 9781772468786

электронная книга

Купить за 129 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Gaghant Bab. Le Retour de RiguelCe conte fait le récit de l’Amanor arménien, de Gaghant Bab, de ses douze khlvliks* accompagnateurs et des aralez qui leur donnent la force vitale. Grâce à la foi de la petite fille, la pierre… — Aegitas, электронная книга Подробнее...129электронная книга
Каханд Пап. Возвращение с РигеляСказка повествует об армянском Аманоре, Каханд Папе, о сопровождающих его 12 хлвликах* – дергунчиках, об их… — Aegitas, электронная книга Подробнее...129электронная книга

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»