Книга: Вiктар Цемушау «На усходняй мяжы Вял i кага Княства Л i тоускага (сярэдз i на Х IV - першая палова Х VI ст.)»

На усходняй мяжы Вял i кага Княства Л i тоускага (сярэдз i на Х IV - першая палова Х VI ст.)

Дадзеная ктга уяуляе з сябе тэматычны збор прац вядомага беларускага гтсторыка, спецыялкта па пстарычнай геаграфи, картографа В 1 ктара Цемушава. Асобныя раздзелы KHiri упершыню у айчыннай пстарыяграфп дазваляюць прасачыць транс-фармацыю усходняй мяжы Вялшага Княства Лггоускага на працягу XIV - першай паловы XVI ст. Вызначанне лггоуска-маскоускай мяжы разглядаецца на фоне развщця адносш дзвюх найбуйнейшых дзяржау Усходняй Еуропы: ад першых тэрытарыяль-ных кантактау i канфлштау другой паловы XIV ст. да усталявання трывалай мяжы i памежных войнау XV - першай трэщ XVI ст. Асобны раздзел прысвечаны лесу Гомейскай воласщ, якая на працягу доугага часу займала памежнае станов 1 шча пам 1 ж ВКЛ i Вялпом Княствам Маскоусюм. У дадатку змешчаны працы аутара па праблемах пстарыяграфп, крын 1 цазнауства i рэг!янальнай ricTopbii, звязаныя з агульнай тэмай. Значную каштоунасць кн 1 зе надаюць пстарычныя карты, шэраг з яшх надрукаваныя упершыню.

Издательство: "Iнбелькульт" (2014)

Формат: 70x100/16, 496 стр.

ISBN: 978-5-9904531-2-8

Купить за 2247 руб на Озоне

Другие книги схожей тематики:

АвторКнигаОписаниеГодЦенаТип книги

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»