Book: Ю. Б. Iванов «Альтернативн i системи оподаткування»

Альтернативн i системи оподаткування

Присвячено питанням застосування та розвитку альтернативних систем оподаткування на сучасному етап i реформування податково i системи Укра i ни. Досл i джено теоретичн i й практичн i аспекти побудови спрощено i системи оподаткування, обл i ку та зв i тн oc т i суб'ект i в малого п i дприемництва, застосування ф i ксованого ci льськогосподарського податку, спец i ального торгового патенту та ф i ксованого прибуткового податку. Висв i тлен i основн i проблеми визначення платник i в та взаемод ii альтернативних систем з i ншими податками i зборами. Запропонован i методичн i п i дходи до оц i нки доц i льност i та ефективност i застосування альтернативного оподаткування юридичними й ф i зичними особами - суб'ектами п i дприемницько i д i яльност i. Сформульован i пролози ii щодо розвитку альтернативних систем оподаткування.

Издательство: "ХДЕУ - Торнадо" (2003)

Формат: 60x90/16, 520 стр.

ISBN: 966-635-421-7

Купить за 100 руб на Озоне